آکادمی دیپین

مکان مناسب برای یادگیری تجزیه و تحلیل

از کارشناسان برتر صنعت بیاموزید و دانش تجزیه و تحلیل خود را به صورت رایگان ارتقا دهید.دوره ها را به صورت آنلاین مرور کنید

پیش نمایشی سریع از آنچه از دوره های ما یاد خواهید گرفت

دوره های دست ساز ما شامل مبانی تجزیه و تحلیل و همچنین فرآیندها و استراتژی های پیشرفته تر است تا به رشد سریع تر کسب و کار شما کمک کند.دیدن تمام ویدیوها

دوره های آموزشی دیپین

دوره 1 – شامل 8 درس

موارد استفاده از پلتفرم داده مشتریان

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

دوره 2 – شامل 6 درس

ظهور پلتفرم داده مشتریان و عصر داده‌محوری

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

دوره 3 – شامل 4 درس

تجربه کسب‌و‌کارها در استفاده از پلتفرم داده مشتریان دیپین

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

دوره 4 – شامل 9 درس

بازاریابی و رشد با پلتفرم داده مشتریان دیپین

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

دوره 5 – شامل 3 درس

آنالیتیکس و ابزارهای تحلیل داده

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

دوره 6 – شامل 6 درس

آشنایی با ابزارهای Big Data

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

دوره 1 – شامل 8 درس

موارد استفاده از پلتفرم داده مشتریان

دوره 2 – شامل 6 درس

ظهور پلتفرم داده مشتریان و عصر داده‌محوری

دوره 3 – شامل 4 درس

تجربه کسب‌و‌کارها در استفاده از پلتفرم داده مشتریان دیپین

دوره 4 – شامل 9 درس

بازاریابی و رشد با پلتفرم داده مشتریان دیپین

دوره 5 – شامل 3 درس

آنالیتیکس و ابزارهای تحلیل داده

دوره 6 – شامل 6 درس

آشنایی با ابزارهای Big Data

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

دوره های آموزشی دیپین

– انتخاب معیارهای مهم
– چگونه به تجزیه و تحلیل فکر کنیم
– راهنمای داده های مشتری: چگونه از داده های خود بیشترین استفاده را ببرید
– اندازه گیری تناسب محصول با بازار
– راهنمای شروع سریع تجزیه و تحلیل
– زمان استفاده (و عدم استفاده از) SQL برای تجزیه و تحلیل: راهنمای کامل
– چرا باید مالک داده های خود باشیدشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاسشرکت در کلاس

هر درس را به صندوق ورودی خود تحویل بگیرید

ایمیل خود را در زیر وارد کنید و ما درس‌های آکادمی را مستقیماً برای شما ارسال می‌کنیم تا بتوانید با سرعت خود یاد بگیرید.