مدل پیش‌بینی کننده (Predictive model) در علوم داده چیست؟

مدل پیش‌بینی کننده

مدل پیش‌بینی کننده یا Predictive Model، یک مدل ریاضیاتی است که با استفاده از دیتا و الگوهای گذشته، رویدادهای آینده را پیش‌بینی می‌کند. مدل پیش‌بینی کننده زیرمجموعه‌ای از تحلیل‌های پیش‌بینی کننده (predictive analysis) و تحلیل دیتا (data analysis) محسوب می‌شود. در همه این نوع تحلیل‌ها، تلاش می‌شود تا با استفاده از دیتای موجود، فعالیت‌ها، رفتارها و ترندهای آینده پیش‌بینی شود.