یکپارچه سازی دیتا (Data Integration) کاربران یعنی چه؟

یکپارچه سازی دیتا (Data Integration) به معنای گردآوری دیتا از چندین منبع مختلف و ایجاد یک مجموعه یکسان از آن‌هاست. سپس از این دیتای یکپارچه می‌توان برای تحلیل یا کارهای عملیاتی استفاده کرد. در حوزه دیتا و پلتفرم داده مشتریان (CDP) منظور از یکپارچه سازی دیتای کاربران، جمع آوری دیتای کاربران از منابع مختلف و ذخیره آن‌ها در یک دیتابیس مرکزی و یکتا است.