Double opt-in

Double Opt-in فرآیند افزودن مشترکین جدید به لیست ایمیل با تأیید مجدد رضایت گیرنده برای دریافت ایمیل است. در اینجا یک فرآیند گام به گام وجود دارد